Trang chủ › Giới thiệu

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Masan Group cam kết quản trị doanh nghiệp chuẩn mực với các thủ tục và chính sách minh bạch và chặt chẽ. Ngoài sự giám sát từ các tổ chức đầu tư lớn và các hội đồng kiểm soát theo quy định của pháp luật Việt Nam, như Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát, chúng tôi có các ban sau đây để đảm bảo các chuẩn mực quản trị:

  • Ban Kiểm soát và Tuân thủ - bao gồm các giám đốc cấp cao từ bộ phận pháp lý, tài chính và kế toán, và báo cáo cho Hội đồng Quản trị. Ban này chịu trách nhiệm phát triển và giám sát nền tảng kiểm soát và tuân thủ của công ty, bao gồm kiểm tra và đánh giá định kỳ về các vấn đề hoặc các sách lược mới.
  • Ban Thực thi Giao dịch - bao gồm các thành viên Ban Điều hành và các nhà quản lý cấp cao từ các phòng ban khác nhau. Từ các cuộc thảo luận thăm dò ban đầu cho đến khi hoàn thành tài liệu giao dịch cuối cùng, Ban Thực thi Giao dịch áp dụng một quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo mức độ giám sát và phê duyệt phù hợp khi thực hiện một giao dịch. Một giao dịch sẽ được đánh giá về các khía cạnh ý nghĩa chiến lược, ý nghĩa thương mại, tác động đến phương pháp kế toán, cấu trúc, tính hợp pháp và sự tuân thủ đối với các thỏa thuận hiện tại và tiềm năng ảnh hưởng đến hoạt động của công ty trong tương lai.
  • Ban Giám sát Hoạt động Công ty con - bao gồm các thành viên Ban Điều hành và các chuyên gia trong Hệ thống Thông tin Quản lý, Ban này phát triển và phê duyệt các chỉ tiêu hiệu quả chủ chốt để đo lường và đánh giá hiệu quả của các công ty con. Ban còn mời các bên độc lập để tiến hành đánh giá định kỳ và báo cáo cho Hội đồng Quản trị và đưa ra những đánh giá riêng của mình. Ban này giúp nâng cao trách nhiệm trong công ty và đảm bảo rằng hiệu quả của các công ty con và nhân viên được đánh giá một cách khách quan nhất.