Trang chủ › Giới Thiệu › Cổ đông

Cổ đông

Cơ cấu sở hữu của Masan Resources tính đến ngày 10/04/2015


Lưu ý: PENM II Germany GmbH và Co. KG hiện đang nắm giữ cổ phần ưu đãi và cổ phiếu thường của Masan Resources

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NÚI PHÁO