Trang chủ › Quan hệ cổ đông › Thông báo Công ty

Thông báo công ty

2021

Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 11 tháng 3 năm 2021

2020

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên MSR 2020

Ngày 19 tháng 6 năm 2020

2019

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên MSR 2019

Ngày 9 tháng 4 năm 2019

2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Ngày 7 tháng 4 năm 2017

2016

Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan công bố thông tin chào mua công khai cổ phiếu MSR

Ngày 10 tháng 11 năm 2016

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 7 tháng 4 năm 2016

Ngày 4 tháng 3 năm 2016

2015

Ngày 15 tháng 9 năm 2015