Trang chủ › Quy định pháp lý

QUY ĐỊNH PHÁP LÝ

Việc truy cập và sử dụng trang web của Công ty Cổ phần Tài Nguyên Ma San phụ thuộc vào những điều khoản, điều kiện dưới đây, và luật pháp liên quan của Việt Nam.

QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với mọi văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm và các nội dung khác trên trang web này thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Tài Nguyên Ma San cùng các công ty con và công ty liên kết của mình (gọi chung là Masan Resources).
Người truy cập được phép xem các nội dung trong trang web, trích dẫn nội dung bằng cách in ấn, tải về đĩa cứng và phân phát cho người khác chỉ với mục đích phi thương mại, cung cấp thông tin hoặc mục đích cá nhân. Bất kể nội dung nào từ trang web này đều không được sử dụng để bán hoặc phân tán để kiếm lợi và cũng không được chỉnh sửa hoặc đưa vào bất kỳ ấn phẩm hoặc trang web nào khác, dưới dạng in ấn hoặc dạng điện tử, bao gồm cả việc đăng nội dung lên bất cứ trang web nào khác. Các giấy phép hoặc quyền khác đều không được cấp bởi Masan Resources.

NHÃN HIỆU

Tất cả các nhãn hiệu được thể hiện trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu hoặc được sử dụng theo sự cấp phép của Masan Resources.

CHỨNG KHOÁN

Mọi thông tin trên trang web này không được xem là lời mời để đầu tư vào Masan Resources. Giá cổ phiếu và thu nhập từ cổ phiếu có thể dao động và các nhà đầu tư có thể không thu hồi được vốn đầu tư ban đầu. Hiệu quả trong quá khứ không nhất thiết phải là chỉ báo cho hiệu quả trong tương lai.

NỘI DUNG

Thông tin trên trang web này được biên soạn với sự tin tưởng cao độ nhưng chỉ dành cho các mục đích nghiên cứu thông tin tổng quát. Tuy chúng tôi nỗ lực duy trì thông tin cập nhật và chuẩn xác, nhưng chúng tôi không khẳng định hay bảo đảm theo bất kỳ cách thức nào, minh định hay ngầm định, về sự đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, thích hợp hoặc có sẵn lien quan đến trang web, hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hoặc hình ảnh liên quan trọng trang web vì bất cứ mục đích gì. Masan Resources và mọi nhân viên, nhà quản lý, và các bên đại diện hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh do việc truy cập và sử dụng trang web này và các trang web được kết nối với nó, bao gồm nhưng không giới hạn, việc mất đi lợi nhuận, các khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm, hoặc liên đới trách nhiệm nếu trang web tạm thời không thể truy cập do các vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
Mọi bình luận, gợi ý, hình ảnh, ý tưởng (bao gồm ý tưởng sản phẩm và ý tưởng quảng cáo) và những thông tin hay tài liệu khác mà người sử dụng chuyển cho Masan Resources thông qua trang web này sẽ trở thành tài sản độc quyền của Masan Resources, bao gồm cả các quyền có thể phát sinh trong tương lai gắn liền với chúng, ngay cả khi những điều khoản và điều kiện ở đây được chỉnh sửa hoặc loại bỏ sau này. Điều này có nghĩa là người sử dụng phải từ bỏ các quyền sở hữu trong các thông tin, tài liệu được đăng và thừa nhận quyền không giới hạn của Tập đoàn Masan trong việc sử dụng chúng (hoặc thông tin, tài liệu tương tự) trên bất kỳ phương tiện nào, trong hiện tại hoặc tương lai, mà không cần thông báo, đền bù hoặc bất kỳ nghĩa vụ khác đối với người sử dụng hoặc người khác. Điều đó cũng có nghĩa là Masan Resources không có nghĩa vụ bao mật thông tin của người sử dụng.
Chúng tôi dành quyền thực hiện bất kỳ thay đổi và chỉnh sửa nào đối với trang web này khi thích hợp mà không cần phải thông báo.

LƯU Ý CÁC TRANG WEB ĐƯỢC KẾT NỐI

Tại nhiều điểm trong trang web, người sử dụng có thể nhận được các kết nối đến các trang web khác liên quan đến một khía cạnh cụ thể. Điều này không có nghĩa là Masan Resources có liên quan đến những trang web hay công ty sở hữu những trang web này. Dù Masan Resources có ý định kết nối người sử dụng đến các trang web cần quan tâm, nhưng Masan Resources và các nhân viên, nhà quản lý, hoặc các bên đại diện hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm gì đối với các trang web khác và thông tin chứa đựng trong đó – tất cả mọi thông tin, tài liệu đều chưa được Masan Resources kiểm chứng.